Yabancı Çalıştırma Şartları Nelerdir?

Yabancılara Çalışma İzni İçin Gerekli Şarlar

Uluslararası iş gücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İş gücü Kanunu 28.07.2016 tarihinde kabul edilmiş,13/08/2016 tarih ve 29800 sayılı resmî gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. (Anılan kanunla, 27/02/2003 tarihli ve 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.) Kanun kapsamında,

 Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan,

 Bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvurudabulunan veya görmekte olan,

 Staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile,

 Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancılar,

 Yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunangerçek ve tüzel kişiler yer almaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Komitemizin yapmış olduğu bu çalışma,değişen dünya düzeninde yaşanan insan göçünün, ülkemiz sınırları içinde de artarak devam ettiği gerçeği ile ihtiyaca yönelik olarak hazırlanmıştır. Yabancı istihdamı taleplerini almak, değerlendirmek ve uluslararası işgücünün etkilerini izlemek üzere ‘Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemini’, kurma görevini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üstlenmiş bulunmaktadır. Bu sistem dâhilinde çalışma izninin alınmasında izlenecek yol haritasını, çalışmamız dadetayları ile bulabilirsiniz.

6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU

Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemleri düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu13.08.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,anılan Kanunun 27. maddesinin yedinci fıkrası ile 4817 sayılı YabancılarınÇalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.A)

6735 Sayılı Kanunun Kapsamı;

• Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan yabancıları,

• Bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunanveya görmekte olan yabancıları,

• Staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancıları,

• Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesihizmet sunucusu yabancıları,

• Yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri

A) Yurtdışından Yabancı Çalışma İzni Başvurusu : Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için ilk başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki TürkiyeCumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Bu başvuru esnasında Türkiye’deki 10işverenle imzalanmış iş sözleşmesini (veya atama/ görevlendirme yazısını)temsilciliğe ibraz ederler. Temsilcilik tarafından başvurunun kabulü halinde,yabancı şahsa işveren tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruda kullanılmak üzere bir referans numarası verilir. Referans numarasıalınmasını takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin söz konusuyabancıyı çalıştırmak üzere e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerindençalışma izin başvurusunu yapması ve başvurunun tamamlanmasına müteakipsistem tarafından üretilecek olan Başvuru Formu ve işveren tarafından hazırlanacak başvuru dilekçesinin taraflarca imzalanarak Bakanlığa teslimi zorunludur. Ancak başvuru formunun yabancı tarafından imzalanamadığı durumdatarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de bu belgelere eklenmesi gerekmektedir.

B) Yurtiçinden Yabancı Çalışma İzni Başvurusu : İçişleri Bakanlığı’ndan en az “altı ay” süreli ikamet izni almış ve ikamet izninin süresi sona ermemiş bir yabancıyı çalıştırmak isteyen işveren veya işveren vekili Bakanlığımıza e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuru yapabilir. Bu şekilde yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasına müteakip sistem tarafından üretilecek olan Başvuru Formu ve işveren tarafından hazırlanacak başvuru dilekçesinin imzalanarak 6 işgünü içinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur.