Turkuaz Kart Nedir?

Turkuaz Kart (süresiz çalışma izni hakkı)

Turkuaz Kart: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eşve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgedir.

Turkuaz Kart

MADDE 11-(1) Uluslararası işgücü politikasıdoğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı,Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisiile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkçabelirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara TurkuazKart verilir.

(2) Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresiiçinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgetalep edebilir. Geçiş süresi içinde 15 inci madde uyarınca iptal edilmeyenTurkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlindekaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinindolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresidolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasınailişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

(3) TurkuazKart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğuçocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerinegeçen belge verilir.

(4) TurkuazKart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığıhaklardan yararlanır.

(5) Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmalarıbulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabuledilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırımkapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlamasıöngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.

turkuaz kart