Kaçak yabancı işçi çalıştırmanın cezası

Kaçak yabancı işçi çalıştırmanın cezası ne kadar

İDARİ PARA CEZALARICEZA MİKTARI
(TL)

2017
CEZA MİKTARI
(TL)

2018
CEZA MİKTARI
(TL)

2019
  Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için6.2297.1308821
  Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya2.4912.8513527
  Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya4.9835.7047057
  Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için415475587

AÇIKLAMALAR:

  • 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
  • 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
  • 2018 yılı idari para cezası tutarları 2017 yılı Yeniden Değerleme oranında (%14,47) artırılmıştır.
  • 2019 yılı idari para cezası tutarları 2018 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 23,73) artırılmıştır.
  • kaynak: birim.ailevecalisma.gov.tr/uigm/contents/uyarilar/kacak-yabancı-isci-calistirma-cezasi/