Çalışma İzni Uzatma Belgeleri

Uzatma Başvurusunda Yabancıdan İstenen Belgeler

Pasaport sureti (Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlardayeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir. Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerindengönderilecektir.)

Önceki  çalışma   izin  belgesi ve üst yazısı (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan  çalışma   izin  sürelerini kapsayan çalışma amaçlı oturma  izni  (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak  çalışma   izni  verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)