Ev hizmetlerinde Yabancı çalıştırma başvurusu için iş sözleşmesi

Ev Hizmetleri için belirli süreli iş sözleşmesi örneği

Yabancıları ev hizmetlerinde çalıştırmak için aşağıdaki formu doldurmanız ve imza altına almanız gerekmektedir. 

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (EV HİZMETLERİ)

Aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan işveren ileişçi (yabancı şahıs)  arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla ” BELİRLİSÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra”işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

1.  TARAFLAR  

A) İŞVERENİN

Adı soyadı :
T.C. Kimlik No. :
Konut Adresi :
Telefon no. ve e-posta adresi :

 B) İŞÇİNİN (YABANCI ŞAHSIN)

Adı soyadı :
Baba adı :
Uyruğu : Pasaport no. :
Yurtdışı İkamet adresi : Doğum yeri ve yılı :

2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: Çalışma izni başvurusu esnasında İşveren tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına beyan edilen konut adresidir. Yabancı şahıs bu adres dışında çalışamaz/çalıştırılamaz.

3. YAPILACAK İŞ VEYA GÖREV:  ¨ Hasta Bakımı,     o Yaşlı Bakımı,            o Çocuk Bakımı     

4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : İşbu iş sözleşmesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çalışma izni alınması halinde, çalışma izin belgesinde belirtilen tarihten itibaren bir yıl sürelidir. Sözleşme, bitim tarihinde her hangi bir bildirim yapmaksızın kendiliğinden sona erer. İşçinin iş sözleşmesi sonunda da bu işyerinde çalışacak olması halinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çalışma izni süre uzatım başvurusu yapılması ve izin alınması zorunludur.

5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: Çalışma izin belgesinde belirtilen başlangıç tarihidir.

6. ÜCRET     : İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti …………………………….TL dir. İşçinin ücreti imza karşılığında kendisine ödenir.

7. İşçinin ve işverenin hak ve ödevleri ile işbu sözleşmede yer almayan hususlarda 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, yürürlükteki İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

8. Çalışma izni geçerli olduğu süre zarfında (Geçici Koruma ve Uluslararası koruma başvuru sahipleri hariç) ikamet izni yerine de geçer. Yabancı şahsa ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden işveren sorumludur.

9. İşbubelirli süreliiş sözleşmesi taraflarca okunarak ….. nüsha olarak imzalanmış olup, işveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Tanzim tarihi:

İŞVEREN Ad Soyad – İmza.  YABANCI İŞÇİ Adı Soyadı- İmza